What Does Hell Look Like?Když vidím slovo “peklo”, jaké obrazy to ve mě vyvolává? Nejčastější odpovědi asi budou oheň, kostlivce, zlý duchové, červená barva. A možná přijde i na mysl sám Satan. Když se vyobrazuje peklo, je to vždy s těmito prvkami, které popisují místo. Ale proč? Jak jsme se k tomu bodu dopracovali?

Je potřeba se vrátit k základní myšlence pekla. Koncepce pekla nebo nějakého podsvětí existoval ve většině náboženství a mytologií nejrůznějších kultur. Ale já se chci zaměřit na peklo z pohledu židovství a křesťanství. Kolem 8 století pr. Kr. Bible Židů neboli Starý zákon odkazoval na posmrtný život jako Šeol.

V překladu to znamená hrob nebo místo smrti Šeol byl popisován jako bezútěšná temná jáma kde mrtví setrvávali ve stavu tiché existence, Očekávali vzkříšení těla, kdy spravedliví budou bydlet v Boží přítomnosti a zlí budou prožívat muka I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, probudilo kvůli tobě přízraky všech vojevůdců země.

Všechny krále pronárodů přimělo vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: „Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben! Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.“ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

V 1 století po Kr. se v novém Zákoně popisuje Ježíš peklo jako věčný oheň “Ghenna”. “Ghenna” je existující údolí nacházející se za hradbami Jeruzaléma Králové toto údolí používali k obětování dětí. Později se stalo skládka, kde oheň neustále plál. Ježíš použil tuto známou prokletou lokalitu jako názorný obraz posledního soudu zlých

Kde bude pláč a skřípání zubů. Ghenna je konečným místem, kde tělo a duše jsou sjednoceni, aby zde na věky byli odděleny od Boha. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.

V mnoha variantách textu, je slovo peklo lze nahradit slovem Gehenna. V knize Zjevení se píše Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.

Právě v těchto biblických textech nalézáme původ našich představ o pekle. Jsou plné děsivých obrazů, ale většina popisů jsou záměrně ponechána v mlze a někdy se přímo protiřečí. Nechci tím diskreditovat Písmo. Vyzývá čtenáře, aby se popral s neznámým. Je nám, řečeno, že peklo je neuhasitelný oheň,

A zároveň je úplnou temnotou, přičemž oheň dává světlo. Jak se to dá zkloubit? Zákony pekla nám nedávají smysl. Oni nemají dávat smysl. Mají být spíše odstrašující, drtit naše duše, než aby poskytli pochopení našim smrtelnému rozumu. Tyto mlhavé obrazy, které nám biblické texty dávají dávají prostor pro interpretaci.

A jsou dva umělci, které zásadně ovlivnili naše představy o peklu Dante Aleghieri a Hieronymus Bosch Bylo to na počátku 14 století, kde italský básník Dante vydal své dílo Božská komedie. Filosofie této epické básně je směs biblických prvků, nauky katolické Církve, mytologie a tradice se středověkými a islámskými kořeny.

Výsledek je báseň v první osobě, která popisuje protagonistu Dante na jeho pomyslné cestě posmrtným životem peklo, očistec a nebe. V první části díla se peklo popisuje jako jako 9 soustředěných kruhů v zemi každá postupně se menšící. A každá představující stupňující se zlo. Hříšníci jsou trestáni dle jejich činů.

Scéna vrcholí ve středu země, kde Satan je drží v otroctví. Předpeklí, chtíč, obžerství, chamtivost, hněv. kacířství, násilí, podvod a zrada John CIardi, americký básník překladatel Danteho díla Božská komedie, říká “Zákon Danteho pekla je zákon symbolické odplaty. Jsou potrestány podle toho, jak hřešili. Například v 8 kruhu kouzelníci ve smyslu věštce

Astrology a další žliprorokové kteří zneužívali své duchovní schopnosti, aby zkoumali budoucnost, mají nyní svých tělech své hlavy přetočené a jsou nuceny chodit pozpátku, a to po celou věčnost. jak jsem nakláněl hlavu ještě více, jsem viděl, že každý úžasně vypadal zkřivený mezi bradou a hrudníkem. jejich tváře se krčily směrem k jejich zadkům

A byli nuceni chodit pozpátku, protože dopředu neviděli. John Ciardi připomíná tedy ti, kteří se snažili proniknout do budoucnosti nevidí ani před sebe. Na zemi se snažili předstihnout čas a proto musí věčně kráčet pozpátku. A protože čarodějnictví je deformací Božího zákona, tak jsou těla čarodějů deformována v pekle. Na přelomu 15 a 16 století

Nizozemský malíř Hiernymus Bosch oživil peklo ve svých nádherných groteskách o pekle. Poprvé v díle Poslední soud. A později v Zahradě pozemských slastí. Tyto obrazy vznikli v době Reformace, kdy laici začali pro sebe interpretovat Slovo Boží a už nespoléhali na Církev jako prostřednici. I Bosch nalezl tuto novou nezávislost a

Opustil biblickou verzi pekla, která představovala ohnivé tresty a zatracení. Místo toho vymyslel podzemní bojiště plné děsivých surrealistických tvorů, které měli zálibu v mučení křehkých hříšníků. Bosch maloval monstra se lví hlavou ovládající meče, ptačí muže neustále zvracející kostky ženy roztrhané psy muže znásilněné démony. Výsledkem je bezútěšný portrét chaosu a utrpení neskutečného rozsahu.

Bosch ztvárňuje peklo tak děsivě, že je horší než naše nejhorší noční můry. Od počátku filmu na konci 19. století peklo bylo populárním tématem. Na jedné straně se jednalo o náboženské filmy, které představovali peklo z duchovního hlediska: filmy představující zničující izolace pekla, nekonečné temnoty, nebo prohra ďábla v Utrpení Kristovo…

Či film z roku 1911 o Dantovo Infernou. Tento film nádherně oživuje noční můru, kterou představuje Dantovo peklo. s strašidelnými obrázky a pomocí barevného tónování zdůrazňující 9 kruhů pekla vedoucí dolů až na dno, kde najdeme Satana, který pojídá Jidáše. Jiné filmy se pojali peklo z hlediska emocí.

V tomto případu se peklo stává místem sebereflexe. V konfrontaci s peklem se protagonisté zamýšlí nad svou morálkou, svými touhami a svou hříšností, za účelem změny života. V dalších filmech je peklo hrozbou, která má přijmout hlavního protagonistu dojít ke smíření a obrácení.

Jsou také filmy, ve kterých se jak hlavní protagonista, tak sám ďábel zdráhají převzít odpovědnost za vedení pekla. V tomto filmu je peklo představováno jako osobní vězení, přesahující jejich největší strachy. Tato komedie podává překvapivý pohled na peklo, jako místo, kde člověk nemůže utéct před představami svých nejhorších nočních můrách.

Peklo z perspektivy emocí se soustředí na vnitřní konflikt. Peklo z fyzické perspektivy se soustřeďuje na vnější konflikt. Bolest, utrpení, mučení, zkáza… Proto se fyzická perspektiva pekla často představuje v horror filmech nebo alespoň v scifi či fantasy filmech s prvky horroru. V těchto filmech, peklo je ohnivou hrozbou; definitivní protivník.

Naši hrdinovou mohou přitom vstupovat do pekla, kde bojují o přežití. Jako v těchto filmech. Nebo se to může týkat pekla, které vstupuje do našeho světa. Hrdinové přitom náhodou narazí na brány pekla jako v těchto filmech nebo se jedná o osobu, která je personifikací pekla v podobě Satana, padlého anděla, démona,

Který opouští peklo, aby pokoušel naše hrdiny. Například v těchto filmech. Peklo bylo vyobrazeno v desítkách filmů, ale nemyslím si, že je lepší interpretace než ve filmu “Jak přicházejí sny”. A to zejména proto, že zahrnuje všechny 3 typy muk: duchovní, duševní a fyzické. Nepřítomnost Boha, trápení kvůli oddělení od milovaných osob

A bizarní formy trestu jako tzv. moře tváří. Film “Jak přicházejí sny” je téměř moderním převyprávěním Danteho “Inferna”. Prožijeme cestou peklem s průvodcem strašlivé pekelné stoky plnými unikátními tresty Peklo je mnohotvárné Místo bolesti, nepochopitelného utrpení Místo, které představuje naše nejhorší strachy a noční můry Místo, které lze různě interpretovat a vnímat.

#Hell

The Problem of Evil: A Christian ResponseThe problem of evil is the most used and biggest objection to the existence of God there is not a skeptic out there who doesn’t cite the existence of evil as a reason God probably does not exist and So we need to be frank

This is a serious objection that Christians cannot simply overlook and There are no answers to the problem of evil that can explain every horrible event The reason why this is a persistent objection is because of the emotional sting that evil causes runs deep for mankind

Why does God allow so much pain and misery? Does God really love us if he can look down and see a child being tortured and not stop it any? One of us would if we came across such a horrible act Yet the omniscient God does nothing and simply lets evil continue unchecked why

I’ve spent years researching this in Adelaide a formal video on it because I wanted to take my time and give it a fair treatment Again, this is a serious issue that needs to be addressed But over the years of my research, I have come to the conclusion

The only way to address the problem of evil is not just through philosophy Although that is part of it because the problem of evil stings emotionally more than anything else. I’m Indebted to Clay Jones for this but one cannot truly address the problem of evil without the message of the gospel. I

Don’t think the problem of evil can be answered without Christianity and I’ll explain why later on But first we need to begin by going over what the problem of evil is and the different types of arguments I Would suspect the problem of evil has been used for millennia

But the logical problem of evil was famously given by the ancient Greek philosopher Epicurus and is what most people think of when they think of the problem of evil? Premise 1 if God is all good. Then he wants to stop evil premise 2 if God is all-powerful Then can stop evil

Premise 3 there is evil Conclusion. Therefore there is on an all-powerful and all good God However, this argument is not used by most modern atheistic philosophers because it ignored another important attribute of God his omniscience

Being that God is all-knowing. He might in his perfect knowledge have very good reasons for allowing evil that we cannot see Agnostic Paul Draper notes that some serious attempts have been given that show evil is logically compatible with God’s existence Specifically he says alvin plantinga’s free will defense has persuaded many

Planting a says of his free will defense a world containing creatures who are significantly free and freely perform more good than evil actions is More valuable all else being equal than a world containing no free creatures at all

Now God can create free creatures, but he can’t cause or determine them to do only what is right for If he does so then they aren’t significantly free after all They do not do what is right freely to create creatures capable of moral good therefore He must create creatures

Capable of moral evil and he can’t give these creatures of freedom to perform evil and at the same time prevent them from doing so as It turned out sadly enough some of the free creatures. God created went wrong in the exercise of their freedom

And this is the source of moral evil the fact that free creatures sometimes go wrong However counts neither against God’s omnipotence nor against his goodness for he could have first Auld the occurrence of moral evil only by removing the possibility of moral good

Paul Draper notes in order for a logical argument from evil to succeed It is necessary to show that for some known fact about evil It is logically impossible for God to have a good moral reason to permit that fact to obtain

This however is precisely what most philosophers nowadays believe cannot be shown and So the free will defense succeeds in showing it as at least logically possible For God to exist alongside evil Because it might be the case a world with freewill and evil is more

Valuable than a world with no free will and no evil and Thus William Roe has to admit there is a fairly compelling argument for the view that the existence of evil is logically consistent with the existence of a theistic God What most atheists argue today is the evidential problem of evil

Which today is where the real debate is because it is a probabilistic argument It argues that given the amount of evil in the world. It is unlikely an all-loving all-powerful God exists as Paul Draper says premise 1 gratuitous evil exists Premise 2 the hypothesis of indifference ie that if there are

Supernatural beings they are indifferent to gratuitous evils is a better explanation for 1 than theism Conclusion therefore evidence prefers that no God as commonly understood by theists exists Perhaps Sam Harris explains the issue of evil in a far more relatable way Somewhere in the world a man has abducted a little girl

Soon he will rape torture and kill her If an atrocity of this kind is not occurring at precisely this moment It will happen in a few hours or days at most the girl’s parents believe at this very moment that an all-powerful and all-loving God is

Watching over them in their family. Are they right to believe this? is it good that they believe this know the entirety of atheism is contained in this response as You can see the issue many skeptics have is given the amount of horrendous evil in the world

How can an all-loving God allow this to happen, especially if he has the power to stop it? Surely it is far more likely there is no such God The issue itself has to be addressed by looking at what moral evil is it cannot be brushed over as mere hardship?

To put it bluntly as Lewis said the Christian answer that we have used our freewill to become very bad is so well known That it hardly needs to be stated But to bring this doctrine in the real life in the minds of modern men and even modern Christians is very hard

We need to really look at what evil is and I’m not going to hold any punches back or give a cheap account So viewer discretion is advised The reality is the atheists are right that our history is filled with insurmountable horrendous evil

The reality we all have to face his genocide is not inhumane despite that little lie. We’d like to tell ourselves Genocide is very much human When the Bible says humans are totally depraved is meant to be a very serious claim Matt Dillahunty and many others have argued

The Bible is an evil book that poisons our minds Telling us we are totally depraved is a horrible thing to say and degrades us as humans Well, that would only be true if the Bible was lying and we are not actually depraved

If I was suffering from narcissism and you told me I was a narcissist and needed to get psychiatric help That would only be a horrible thing to say if it was false If it was true that it might have been the best thing you could have told me

Because you would want to see me get help and overcome my mental disorder so if the Bible claims that we are totally depraved we ought to test that against reality and It will help us better understand. What moral evil is

What I’m about to go over will be a hard pill to swallow and it will take some time to unpack Because once we understand human nature, I suggest the problem of evil falls in the context

See, we like to think of ourselves as further along than our primitive ancestors who engaged in genocide rape and torture But there have been more people murdered in the past 120 years than any other time in our history The two world wars gave humanity an up-close look at some of the most brutal

Humans have ever committed against their fellow humans the Nazis rounded up Jews homosexuals gypsies the handicapped Polish Ukrainians and many other groups they deemed unworthy, they ripped children from their mothers and they murdered children in front of their parents. They

Made their victims walk in horrible death marches force them into sweltering rail cars and then made them travel for days without food or water People would defecate urinate and puke all over each other in these rail cars all to be taken the death camps where they were painfully exterminated with poisonous gas

Reports from guards talk of people in the chambers climbing over each other to try to claw their way out They knew everyone was dead when the screaming stopped The Nazis also performed Carew some experiments on young children where victims were put in a decompression chambers drained of blood or sewn together

The worst part was most of the young men who carried out these killings and tortures were average people from Germany drafted into the military We have identified over 10,000 camps ghettos and brothels the Nazis set up Many of the so called unfit were forcing the slave labor for Volkswagen BMW

Bayer and many other companies So it is not like the Germans did not know what was going on the German population knew early on Hillier wanted to exterminate those he saw his unfit and most did nothing when he started rounding people up and Worst of all many joined in and helped him

Was this inhumane this was completely human Of course it is sadly obvious to any student of history Japan was probably far worse than Germany the horrors They brought upon the Chinese people were thought to be unfathomable in a post enlightenment era the Japanese army raped tortured and murdered more than

300,000 Chinese and committed some of the most gruesome acts known to man People were lined up in decapitation contests civilians were tied down and used for bayonet practice Soldiers routinely would target women for gang rapes and torture and more often than not they targeted children

Many went beyond rape and disemboweled women slice off their breasts. They would hang men and women on hooks up by their tongues Fathers were forced to rape their own daughters at gunpoint people were buried alive castrated and roasted alive over fires It was so bad that Nazi leaders present and man king

Intervened to put a stop to it The Japanese army was so bad Nazis couldn’t even handle it Was this inhumane? This was completely human After the war when Russia marched into Berlin, they did many of the same things to German civilians

Starving women who came out of their homes to search for food were targeted for gang rape by Russian soldiers Fathers were forced to watch their daughters raped and tortured and were forced to pick which soldier got to go first in The USSR people were tortured and enslaved in concentration camps in Siberia

Populations like the Ukrainians were selected to be starved to death Parents were murdered in front of their children But then the children were left alive to starve to death as to not waste any bullets on them Was this inhumane? This was completely human

Okay, but surely these examples are extremes and the result of citizens being brainwashed by fascists and communists It would be wonderful if that was all this was But we see endless examples of these massacres throughout history in Rwanda in 1994 People were tortured and raped and over 800,000 were murdered

1.2 million Armenians were murdered by the Young Turks from 1915 to 1923 Roughly 2 million were murdered in Cambodia between 1975 and 1979 in Guatemala Thousands of mine Indians were murdered the Reconciliation Commission of South Africa found that there were over 36,000 cases of abductions rape tortures and killings

I could go on and on talking about the genocide committed against saroja Muslims the rape epidemic in the Congo and Haiti Isis the Taliban Saddam Hussein’s Iraq the French military in Algeria the British Empire in

Tasmania in many other lands they conquered and even the slavery of Africans in the Western world and the genocide committed against Native Americans on every continent in every century genocide rape and war has been committed by humans because that is what humans do and I’ve only stuck with recent examples

Our history is filled with countless more examples and probably even more acts of genocide that were lost a time Humans are murderous selfish evil creatures and we have the audacity to call genocide inhumane I would bet the hundreds of species. We’ve directly caused to go extinct. Wish we were actually inhumane and

Let’s not pretend that we ourselves are somehow better than these other humans or that we would never commit such horrible acts Most of the people who ended up committing these terrible acts were terrifyingly normal They did it out of hate fear pride or just to be accepted by superiors

Holocaust survivor and professor Freddie Katz says only a tiny proportion of this century’s massive killings are Attributable to the actions of those people we call criminals or crazy people or socially alienated people Or even people we identify as evil people

The vast majority of killings were carried out by plain folk in the population ordinary people like you and me Cats reminds us he was ordinary people that carried out the plans of Hitler Stalin and Mao It was ordinary people that sat by and let it happen

Assuring themselves their own skins would be saved if they just followed orders It was ordinary people They let political divides Turned into vitriolic hatred for their opponents that eventually led them to think they must be killed first before they turn and kill us

We forget that there were actually many Jews that administered the ghettos or man, the gas chambers out of fear for their own survival even now in this country People who are on opposite sides of the political spectrum Or spoken of is not even human or need to be murdered for the greater good

It doesn’t take many more steps before we allow ourselves to slide into actions. We cannot take back people today are even talking as if a civil war is on the horizon and Yet we don’t think massacres could happen today

Given the history of our species I am highly skeptical things could not get out of control as they so often have in the past Psychologist Israel journey says Sometimes sitting in a staff meeting of a modern psychiatric hospital. I could see how it all could happen

The ingredients were all there the bitter hating factions among the staff disguising themselves in the pomp and circumstances of a mental health conference the barely disguised superiority and disdain for the hapless patient the patronizing professional sympathy in

Righteousness that barely concealed the brutality of the so-called modern therapies of electric shock in brain surgery The dehumanizing everyday hurting of anonymous patients into anonymous routines Everywhere in lovely families that persecuted one or more other members in the Universities

I loved where faculty intrigues and hatred knew no bounds in the Pampas coldness of exalted physicians Turning away from the death fears of their patients Almost every researcher that has looked in the genocide Concludes that genocide is carried out by the average person not by supervillains or dark Lords

Whether we want to lie to ourselves or not There is potential in us all to commit genocide and all sorts of other selfish evil acts Laying them Gilkey believed humans were naturally good until he was placed in an internment camp by the Japanese He said nothing indicates

So clearly the fixed belief in the innate goodness of humans as Does this confidence that when the chips are down and we are revealed for what we really are We will all be good to each other Nothing could be so totally an error

We forget that we have most of our needs met in the Western world That most people who have lived on this earth did not have access to We’ve not had to face the hardships of the past like tribal warfare with the kill-or-be-killed Mentality because we are blessed with such excess

So we are lucky our primal natures are not so evident If you had to fight for your survival under a brutal regime Or in an ancient setting you may very well be surprised at what you were capable of

The reality is our depraved nature is not something thrust upon us. It is very much a part of us and our ancestry The murder rate in prehistoric times was much higher than we expected When there was no law or fear of punishment

People often did what they had to do to survive or simply just did what they wanted in fact a recent paper suggested due to high murder rates the human population bottleneck roughly between 5,000 and 7,000 years ago with only one man for every 17 women

The idea modern societies have simply corrupted us is not backed by data Studies also back this up Stanley Milgram conducted the first Milgram experiments Where a subject would be brought in under the assumption that he was there to be one of two participants in a learning experiment

They were instructed to ask a person in another room a series of questions Unbeknownst, they were actually a paid actor if the other person answered wrong They would have to give them an electrical shock as ordered by the scientists Each shock would increase in the amount of pain it caused

The actor would cry from the other room They were having heart problems But the scientists performing the experiments would tell the subject he had to keep going regardless of the pain They were causing the person in the other room the results shockingly demonstrated that 65% of subjects in ministered all the shocks as

Instructed including one that was perpetrated to give a lethal shock Other researchers replicated these results with even higher percentages with subjects administering all the shocks in 1970 in West Germany 85% administered all shocks in 2017 in Poland 90% of participants also administered all the shocks

The data shows it is not hard for the average person to do horrible things Atheist Michael ruse says I think Christianity has spot-on about original sin how could one think otherwise when the world’s most civilized in advanced people the people of Beethoven Goethe can’t Embrace that slimeball Hitler and participated in the Holocaust

But surely there has to be some good people out there who do not deserve the lives they’ve been given Clay Jones asked a very simple question in his book do gang members stop at red lights Yes, but not because they respect that particular law it is out of self-interest

No one wants it gets sidelined by oncoming traffic Most people do not rob banks because they don’t want to go to jail Most people do not cheat on their spouse because they don’t want to destroy a marriage they may like ruin the reputation or lose relationships they derive meaning from

It’s hard to deny that much of what motivates us is self-interest when people do decide to go ahead with these terrible acts it is because they think they have clever ways out of them or Think the act will benefit them more than what they could lose

The sad reality is we are all motivated by our own self-interest in The light of human nature even acts of heroism and sacrifice can be motivated by self-interest Ernest Becker who openly rejects Christianity says Everything painful and sobering in what psychoanalytical genius and religious genius had discovered about a man

Revolves around the terror of admitting what one is doing to earn his self-esteem This is why human heroics is a blind driven as’ that burns people up in passionate people Screaming for glory as uncritical and reflexive as the howling of a dog in the more passive masses of mediocre

Men, it is disguised as they humbly and complainingly follow out the roles that society has provided for their heroics Man will lay down his life for his country his society his family He will choose to throw himself on a grenade to save his comrades. He is capable of the highest generosity and self-sacrifice

But he has to feel and believe that what he is doing is truly heroic timeless and supremely meaningful The hard truth no one wants to accept is there is no one good None are righteous. No one no one understands No one seeks for God all have turned aside together. They have become worthless

No one does good. Not even one There are many that wish to whitewash Jesus and just reduce them to a good moral teacher that offers some good advice and lessons But jesus never paints humanity as something inherently good that just needs a little guidance

But instead of sinners that desperately need to repent less we to perish if Christianity is true. It needs to answer for why bad things happen to people The answer we offer is this There are no good people for bad things to happen to da Carson says

First Jesus has not assumed that those who suffered under Pilate are those who were killed in the collapse of the tower? Did not deserve their fate Indeed the fact that he can tell those contemporaries that unless they repent

They too will perish shows that Jesus assumes that all death is in one way or another the result of sin and therefore deserved Second Jesus does insist that death by such means is no evidence whatsoever That those who suffer in this way are any more wicked than those who escape such a fate?

The assumption seems to be that all deserve to die if Some died under a barbarous governor and others in a tragic accident It is not more than they deserve but that does not mean that others deserve any less

Rather the implication is that it is only God’s and mercy that has kept them alive Third Jesus treats wars in natural disasters not as agenda items in a discussion of the Mysterious ways of God but as incentives to repentance

It as if he is saying that God uses disaster as a megaphone to call attention to our guilt and Destination to the imminence of his righteous judgment if he sees no repentance this is an argument developed at great length in Amos for

Disaster is a call to repentance Jesus might have added as he does elsewhere that peace and Tranquillity, which we do not deserve show us God’s goodness and forbearance it Is a mark of our lostness that we invert these two?

We think we deserve the times of blessing and prosperity and think that times of war in disaster are not only unfair become perilously close to calling into question God’s goodness or his power even Perhaps his very existence Jesus simply did not see it that way

Now I have hammered this point for quite a while because one of the worst lies we tell ourselves Is we really are good and do not deserve the world. We have created but nothing could be further from the truth God’s judgment our absence in rescuing us from this world seems barbaric

Only to the person that has not understood the depths of human psychology But if we can take some time to reflect on the state of humanity as seus Lewis puts it God’s wrath Seems to be inevitable a mere corollary from God’s goodness

Mere sloth wolf once questioned the wrath of God, but when he saw two hundred thousand people killed in Yugoslavia He said my people were shelled day in and day out Some of them brutalized beyond imagination and I cannot imagine God not being angry

Though I used to complain about the indecency of the idea of God’s wrath I came to think I would have to rebel against the God who wasn’t wrathful at the site of the world’s evil God isn’t wrathful in spite of being loved God is wrathful because God is love

Now I need to be clear that Myself or any of the author’s I’ve quoted are not saying every horrible thing that happens to a person Should be seen as a direct punishment from God for their sin. No one is suggesting that

The point is simply to critique the notion that bad things happen to good people bad things happen to bad people and this is so because this is the world the human species chooses to live in every day as Our cease pearl once said why do bad things happen to good people?

Well, that only happened once and he volunteered The truth of the matter is no one has died before the age of accountability. That is not guilty Every person is invested in self interests and contributes to evil one way or another in

Light of all this the real question we should be asking is not why does a good God allow so much evil? But why does a good God not just wipe us out for the good of the universe? The answer to why there is so much evil is simple. There are so many humans

Every day we choose to contribute to the evil in the world by simply going about our day doing nothing and focusing on ourselves To put this into perspective with numbers the UN estimates that would cost roughly 30 billion a year to end world hunger in

Americans alone wasted 116 billion in gambling in 2016 God has already given us everything we need to turn this world into Eden and we simply delay it Whether you want to admit it or not every one of us contributes to the evil in the world

Mostly through focusing on ourselves and doing nothing to help We have everything we need to end things like world hunger and human trafficking and instead We spend our money on pointless things just to make ourselves happy Because if the problem is not right in our face we pretend it doesn’t exist

Simply put evil exists because we exist When this has been pointed out the next question is why did God create us this way? Why are we so easily prone to commit horrible acts?

Well, that is assuming God did make us evil one can argue he did not he made us free and to be truly free means We have to be allowed to choose how we want to be Seus Lewis says the moment you have a self at all

There is the possibility of putting yourself first wanting to be the center wanting to be God In fact, that was the sin of Satan and that was the sin. He talked to the human race it is not as if we were simply made to be this way as

A species we choose to be this way every day instead of focusing on good and holy things This is not how things were supposed to be Early on God called humans out of the wilderness to serve as priests over creation and to enter into a covenant with him

So that he could sanctify us to subdue the rest of creation in his name This is a story of Eden when Adam and Eve were called by God to be close to him in learn his ways But they rejected the Covenant God made with them and left his presence

So we could be our own gods in with that came the freedom to go as far into evil as we wanted to No matter how it would affect those around us god, they’re not dumas to a world of evil our species by rejecting Eden did so and without God’s protection and

Eden and the Tree of Life, we now live in a world of moral and natural evil Now many will object they were not in Eden. How can we be forced to live in a fallen world that we did not choose

Clay Jones response of this by saying that we did an individually vote to make Adam the head of our race Doesn’t matter because God knows who can best represent us Also, if God knew that all of us would have acted similarly. He does no wrong in choosing one person to represent us

If Christianity is true and the problem of evil needs to be addressed One cannot say this unfair Adam and Eve were our chosen representatives God in His omniscience knew who the best representatives would have been and therefore given human free Will there were no possible futures where humans did not choose sin?

So why even give us free will Should we really have been given the freedom to be truly evil? Why on earth would such a world not be better where we are deprived of free will So as to not cause grief pain and misery Clay Jones notes

It is not hard to perceive of such worlds and more often than not they are far worse than a world with free will we ought to consider how humanity has looked at this scenario and unsurprisingly a life without free will is

Often betrayed in movies as a horrible existence, and this should be pretty obvious Take the old movie from the 50s the invasion of the body snatchers The invaders do not want to kill off humanity But simply change humanity to lack free will and they offer it as a wonderful existence free of pain

Desire emotion ambition self-interest in such a world not only Terrifies us it becomes obvious that such a world would be worse than a world with free will and evil It would have been so much easier. If you’ve gone to sleep last night Oh relax, we’re here to help you

You know better than that Who you want us to put them would you like to watch them grow? No. Thanks. Put them in there There’s nothing to be afraid of we’re not gonna hurt you. But once you understand you’ll be grateful Remember how Teddy and I fought against it?

Well, we were wrong me and Teddy doesn’t mind of course not she feels exactly the way I do. Let’s go We’ll leave town. We won’t come back. We can’t let you go. You’re dangerous to us Don’t fight it miles. It’s no use Sooner or later you’ll have to go to sleep

I’ll wait for you in the hall Myles You and I are scientific men. You can understand the wonder of what’s happened I just think less than a month ago santomero was like any other town people with nothing but problems Then out of the sky came a solution

Seeds drifting through space for years took root in a farmer’s field From the seeds came pods, which have the power to reproduce themselves in the exact likeness of any form of life So that’s how it began, how does the sky

Your new bodies are growing in there they’re taking you over self or so atom forever There’s no pain Suddenly while you’re asleep, they’ll absorb your minds your memories and you’re reborn into an untroubled world Where everyone’s the same exactly What a world We’re not the last humans left. They’ll destroy you

Tomorrow you won’t want them to tomorrow you’ll be one of us I’m not Becky Tomorrow will I feel the same there’s no need for love no emotion And you have no feelings only the instinct to survive

You can’t love or be loved am I right you say it as if it were terrible believe me. It isn’t You’ve been in love before It didn’t last it never does Desire ambition faith without them life so simple, believe me. I

Don’t want any part you’re forgetting something miles. What’s that? You have no choice I guess we haven’t any choice good One to love and be loved I want your children. I don’t want a world without love grateful Buda rabbit are

The obvious reason as to why it is better to have free will and evil than the lack both is because we would simply lose our humanity our movies and books Celebrate realities we’re a world of free will along with pain and misery is a far better

Alternative to a world without these things a Good example can be seen in the movie, Pleasantville two teenagers are transferred into a scripted television show from the 1950s where everything is perfectly happy yet enslaved to a script they have to run through

However, the teens begin to introduce new passions and desires to the characters and throughout the movie All the characters reject are scripted enslavement for a life of freedom and color Even though that comes with passions emotions suffering in problems The message is clear the freedom to engage in love passions desires

Must come with real freedoms to do so Without free will these things are meaningless even though it comes with the bad as well an Existence of freedom along with misery and love is far better than scripted enslavement

The truth of the matter is given the option of a world with free will and pain versus a world without free will and pain Humans will always most likely choose a world with free will because as alvin plantinga says a world containing creatures who are significantly

Free and freely perform more good than evil actions It’s more valuable all else being equal than a world containing no free creatures at all So God simply could not have created humans without free will

We essentially would just be biological robots and that is not a world where we could truly experience love and companionship But with that has to come the true freedom to choose love or choose evil you cannot have your cake and eat it, too

If you want a world with true conscious agents who are free. You have to allow them to choose good without forcing them to Ask yourself this would you as a healthy adult want to spend a lifetime married to a lifeless?

Robot who always does what you command never speaks to you as a free agent or engages in an honest discussion The answer is no then you can understand why God chose a world where we are truly free and choose to love him or not

But surely there had to be another way couldn’t we have a world without the horrendous evil we currently have a World without a Holocaust or the Rwanda Massacre where we still have free will must surely be possible

Clay Jones debated Richard Norman on the radio show unbelievable and Jones, press Norman to answer this How could God give humans free will and not let them hurt others and the only answer he offered was I don’t know I’m not God, but it is possible

The key I guess back to my major point is that doesn’t just say it should have been a different world doesn’t tell us how Anywhere near how that world works. Well, I’m not to define creator I mean saying we’re talking about divine omnipotence in which any number of possible worlds could exist

Clay Jones, simply reply to that with if you can’t imagine a better way Then it’s at least logically possible that there isn’t a better way. I don’t know I’m not God as a cop-out We’ve harnessed the atom and put a man on the moon

If you’re going to complain that God should have done differently with regard to free will but you cannot offer a better way Then maybe there isn’t a better way Johnny There was no other way As we discuss in our video on omniscience Avengers infinity Wars provides an excellent analogy

Dr. Strange looked into the future and could only see one possible way to save the most number of people But that way involved a lot of pain and death given the free choices of evil creatures Likewise

Given God’s middle knowledge where he can only actualize a world that works with the free choices of creatures There are no possible worlds where God could create a world where we are free, and there is no evil or misfortune

God would actualize the world where there is the least amount of evil while taking human free choices into account Therefore the argument is given human freedom within middle knowledge God might not be able to actualize perfect worlds or worlds with less evil

Because there are no possible worlds where we are free and always do the right thing or do the right thing more often But couldn’t God just actively prevent more evil When the Nazis lined up the Jews to be shot

Why didn’t he just make the guns Jam or caused an earthquake to form a great chasm between them both? Such a world would not have freedom it would be a playpen with an overprotective mother Seus Lewis says we can perhaps conceive of a world in which God

Corrected the results of the abuse of free will by his creatures at every moment So that a wooden beam becomes soft as grass when it was used as a weapon in The air refused to obey me if I attempted to set up in it the sound waves that carry lies are insults

But such a world would be one in which wrong actions were impossible in which therefore freedom of the will would be void Evil is not evil only an intention it needs to be carried out and experienced Otherwise we are not truly free to do what we want

We would be nothing more than constrained robots locked in with predetermined boundaries This would be a sci-fi horror Where we know there is something holding us back and can’t freely reject it We can see from sci-fi shows being free up to a certain point is not freedom. It’s slavery System

God wants actual free creatures to do the good But the only way he can truly have free creatures that will do the good is allow us to see the devastating consequences that rebellion causes Babying us is not freedom nor would we ever grow and learn to freely choose to reject evil?

We have to experience it for ourselves and hopefully learn from it It’s a dictator who says be free, but you’ll suffer if you use your freedom in this kind of way. Yeah

Thank you for that Richard. I agree. Yeah be free. But if you use your free will wrongly you’re really gonna hurt each other It’s gonna be bad. Yes exactly. What is problem with your position precisely precisely that you make God sound like

Some kind of dictator that’s just a problem with your position outlet a dictator that says do what you want. And here we are Yeah, we do what you want and you will suffer for it. Well, do what you want and look what you’ll do

You’ll do outwits to each other you’ll do you’ll be the Khmer Rouge. You’ll be Rwanda This is what happens when free wit beans go off and decide they’re gonna do whatever they want

And so to say he’s a dictator that says to his people. Okay. You don’t want to follow my rules knock yourselves out if he But couldn’t God teach us another way given the self-centered nature of humanity I ask how

Some have suggested God ought to provide dreams to warn people, but that is assuming we would even listen Growing up. My parents warned me not to do a number of stupid things I did them anyway, as we all did when we were kids

There’s been a Surgeon General warning on cigarette packets for decades people still smoke Recent history alone is filled with examples of large corporations who had evidence their products were harmful and they did nothing God performed dozens of miracles before Israel in the desert and they still hardened their hearts and complained

So perhaps if God was more involved nothing would change Real life is not an episode of touched by an angel We’re glowing being can show up tell us to change and we live happily ever after people have to be shown how evil they are and what their actions cause if

Everyone could just be told to change things would have gotten a lot better thousands of years ago This is a hard truth humanity has to learn and it cannot be done by God simply Babying us and providing knee pads for every corner in

Fact if God did simply that and gave us everything needed to keep us perfectly happy Arguably it could make things worse Keith Ward says I could give people lots of good things and they will like me because of what I give them

But will they love me freely for myself? Well, they love me unselfishly Hardly, in fact such a course of action may be self-defeating. I Cannot make people unselfish by giving them lots of things they want and so encouraging selfish tendencies

We have to remember the chief goal of God is not to make us happy but to make us holy through sanctification which will make us truly happy in the long run as we discussed in our videos on the nature of Heaven and Hell and

Given the self-centered nature of humanity that God would want us to overcome Having us live in a fallen world will help us to realize we need to return to God and to be sanctified William Lane, Craig and JP Moreland, put it like this

Innocent human suffering provides an occasion for deeper dependency and trust in God if We are depraved as the evidence shows keeping humanity happy and safe will not fix what is actually wrong with us History seems to show that hardships caused more people to turn to God

Patrick Johnstone has noted in his work that Christianity tends to grow more in countries that have faced severe hardship Under communist rule in China Christianity was and still is to some degree heavily persecuted Yet despite that it is set to become the world’s largest Christian nation by 2030

Although I do not argue God is the cause of misery and suffering allowing us to live in a fallen world that we choose can be used by God to bring us back to him and Ultimately help sanctify us into eternity where our present pain will be dwarfed in comparison to the joy

We will experience there but God doesn’t always have to prevent evil. Why not just a little more why do children have to die of cancer? Couldn’t the Holocaust have been cut in half if God had simply warned the Jews in a dream to get out of Germany before Hitler Became Chancellor in

Response clay Jones says First who is to say, how much is too much? For instance skeptics often cite the Holocaust as an example I ask those who say God shouldn’t have allowed so much evil whether they would be Satisfied if instead of six million Jews killed only 600,000 had been killed

No one ever says yes six thousand. Nope 600. Nope, six Should everyone be allowed to live to a certain age before they die? should certain diseases only effect really bad people at what point is the line drawn between security and freedom a

Reality where we are free and have rejected God’s lordship has to have real consequences and be fully realized for what it is When people suggest this what they are really saying is I want to be God and the Creator needs to be our magical Butler

Who watches over us never lets anything really bad happen, but still lets us rebel so that we can do what we want if That was the case. We would never truly see the real consequences that our rebellion has caused

Instead we would have God as our servant who was supposed to take care of us when it is needed But doesn’t really let the horrendous consequences of what happened when we abandoned him to play out in the natural world without his presence

Unless we see what the evil in our hearts truly does. We will never learn God’s message is simply that your rebellion must be fully realized so that hopefully you will come back Summary so far Evil exists because humans had the freedom to choose god, but instead we chose to be our own gods

When we walked away from God in Eden, we chose a different Lord for the earth And with that a world filled with issues that a connection to God and the Tree of Life would have prevented

Although God could regularly intervene. He doesn’t because he wants our species to see the real consequences of our rebellion which is life without his presence and sanctification as horrible as it is is the only way to learn the horrors of what life without God is like

Natural laws have to work in a regular way if our actions are to mean anything at all But that is not the whole story the Skeptic who makes the argument from the problem of evil often will subtly

Presuppose a non theistic worldview, they will mention a young child who died before his or her time from a horrible disease but if the argument is to attack a Christian worldview The whole of that worldview has to be taken into consideration And more often than not we forget that when that child dies

They do not rot in the grave forever But can live on an eternity in the pain and this life will be dwarfed in comparison to the joy. We will feel the next the previous two videos I made went over heaven and hell and explain what they are and how no one in Hell

Doesn’t want to be there so It’s important to remember that God has not doomed us to a world of misery in one life or an eternity of misery in hell Those who die can go on forever in a world of endless love if they choose to and the joy

We will experience in heaven will dwarf the misery. We feel here So the child dying of a horrible disease is not forgotten but given new life in the age to come Although God lets us experience. What a world that has rejected him feels like He still rescues all who want to be rescued

The worst pains of this life will be as miniscule in the next as the pains of when you fell down as a toddler Are to you now as an adult So you can’t compare the evils we feel now on a Christian worldview without accounting for eternity

God has promised a way back to Eden for all those who want it as seus Lewis said They say of some temporal suffering No future bliss can make up for it not knowing that heaven once attained will work backwards and turn even that agony into a glory and

God did not sit idly by He didn’t just make a way back to Eden. He came to us in our pain and misery to pull us out There are a lot of gods that are for joy for our misery

But sit distantly away never experiencing as we experience never suffering human pain as we suffer Not with this God There is only one God that plunged himself into pain to save us You want to know the answer to a world filled with torture and murder?

It is a God who was tortured and murdered to wipe away every tear in sadness While we were his enemies Christ died for us if Evil was meaningless or a cruel joke and omnipotent God plays on us then. Why did the omnipotent God empty himself?

Become a lowly servant to suffer as we suffer and die as we die even the Atheist philosopher Albert Camus admitted Christ the man God suffers too with patience Evil and death can no longer be entirely imputed to him since he suffers and dies

Then I don’t go Gotha is so important in the history of man only because in its shadow the divinity Abandon is traditional privileged and drank its last drop despair included the agony of death Even if you cannot find a reason for your suffering and have nothing I said thus far suffices in Christ

The reason can’t be because he doesn’t love us at The cross a coin was flipped on one side justice and the other side mercy And it was the only time in history the coin landed on its edge God allowed justice to fall on self so that mercy might fall on us

The Gospels thus tell the story which is unique in the world’s great literature religious theories or philosophies the story of the Creator God taking responsibility for what’s happened to creation bearing the weight of his problems on his own shoulders a

Sydney Carta most famous for writing the lord of the dance put it in one of to my mind his finest songs It’s God they ought to crucify Instead of you and me I said to the carpenter a hanging on the tree

Or as one old evangelistic tract put it the nations of the world got together To pronounce sentence on God for all the evils in the world Only to realize with a shock that God had already served his sentence the tidal wave Of evil had crashed over the head of God himself

The terrorist spear went into his side like a plane crashing into a great building God has been there. He has taken the weight of the world’s evil on his own shoulders You cannot look at the problem of evil while ignoring the cross

God took evil upon himself so that a new creation could begin in his resurrection If evil was the fault of God, he has already carried out his sentence as st Augustine said God had one son on earth without sin, but never one without suffering if

Evil is a problem. The problem is also felt by God the cry of Jesus – Paul says it all Saul why are you persecuting me? Notice Jesus did not say why are you persecuting my people? He said why are you persecuting me?

Jesus places himself in the midst of evil and suffering with us if Evil was too much to bear for any creature. God would never have created in the first place But God still did create knowing full

Well, he would take the brunt of it because the love of creation was worth more than all the pain he feels through us Evil exists for now because of us, but even in that God took the pain and misery of us all

Faithfully to the car and in the end he will wipe away every tear

#Problem #Evil #Christian #Response