Who is Satan? – The Devil ExplainedThe devil the bane of human existence. The personification of evil, appearing in some from in almost every human religion and thought. The problem of evil is a touchstone of any religion. From our direct confrontation with evil results suffering, and thus endless questions about the meaning of life.

That is why all religions have to give a proper answer regarding the origin, nature and end of evil. The general pattern in Eastern religions such as Buddhism and Hinduism is to consider evil as the effect of spiritual ignorance. But in many ancient religions, pantheistic religions and Judaeo-Christian religions evil has a face.

Anthropologists say that the story of religion starts with animism – the concept that all people, animals, plants, water, air, the world and the heaviness are all spiritual beings. Anthropologists state that this was a means for man to interpret and understand the meaning of life and the world around them.

These Ancients also often believed in evil spirts, often people who could not find rest in the afterlife spirit and that disturbing the natural order of things brought pain and was the cause of evil and pain in the world.

This system of belief still exists in some parts of the world, notably Africa, and it led naturally to the pantheism found in ancient societies like Greece and Rome. And it also led naturally to the eastern spiritualist religions as well. In eastern religions the concepts of animism lead naturally to the concept that physical

Matter was bad and the spiritual was good. In these religions pain is caused by attachment to the harsh physical world and to truly gain power and perfection is to escape physical existence. Meanwhile this animistic thought lead to the concept that beings were the cause for all the pain and destruction in the world.

In many ancient religions such as the religions of the Aztecs, Egyptians, Greeks and Romans evil was explained through the imperfections of the gods and by gods of chaos and destruction who manifested evil. In many of these ancient religions good and evil were at war with each other and this

Led to dualistic religions such as Zoroastrianism where good (Ahura Mazda) and Evil (Angra Mainyu) oppose each other. Angra Mainyu – meaning evil spirit attempts to undermine god’s creation by creating death and tempting mankind to sin. Anthropologists often state that these religions owe Zoroastrianism for the concepts of heaven

And hell and Satan, but naturally Christians, Jews and Muslims would not accept this view. This brings us to the Judeo- Christian religions Jews, Chrisitans and Muslims explain evil entering the world through the creation account but all of them view the devil very differently.

Devil comes from the Greek word diabolos, “slanderer,” or “accuser” which is a translation of the Hebrew word Satan. Judism has an unclear view of the devil and view in judism vary from just being a metaphor to being an opposer to God.

Some Jews even think of satan as being an agent of Gods or even someone who acts as a courtroom prosecutor. The word satan appears numerous times in the Hebrew bible, but often it is unclear whether it is an evil spirit or an agent of god.

Forinstance in 2 Samuel 24:1 god tells David to have a census and 1 Chronicles 21:1 says that god did it. In the book of Job Satan speaks to god concerning Job and seems to be acting as ‘devils advocate’ no pun intended.

But it is clear that satan is an evil force in other passages like 1 king 22 and in the book of samual in the from of a evil spirt harassing saul. In Christianity satan is more clearly a fallen angel and an opposer to God.

The new testament interprets passages of the old and identifies the snake in the garden as being the devil. Romans (16:20) and revelation (Rev. 12:9; 20:2). Satan acts as an antagonist to Jesus, attempting to tempt him in the wilderness and unlimitly leading to Jesus death by insiting Judis to betray him.

But in this instance satan is acting according to Gods plan possibly without knowing it. The Devil in the end times will attempt one last rebellion but will usimitly fail. The devil is sometimes called Lucifer, particularly when describing him as an angel before his

Fall, although the reference in Isaiah 14:12 to Lucifer, or the Son of the Morning, is a reference to a Babylonian king. The new testament allows for this though, as it often adds second meanings to passages outside of their original context forinstace Psalm 22 which is originally about king David,

Is interpreted to be about Jesus in the new testament. In Islam the devil is often known as Iblis. Iblis also likely comes from the same root as the word devil, but Muslim scholars often link it to an Arabic word meaning ‘without hope’.

Iblis is mentioned in the Quranic narrative about the creation of humanity. When God created Adam, he ordered the angels to prostrate themselves before him. All did, but Iblis refused and claimed to be superior to Adam out of pride.[Quran 7:12] Therefore, pride but also envy became a sign of “unbelief” in Islam.

Thereafter Iblis was condemned to hell, but God granted him a request to lead humanity astray, knowing the righteous will resist Iblis’ attempts to misguide them. To summrise devils appear in many religions in the from of evil spirits or evil in general Some religions use the devil as a metaphor for evil

Some religions believe evil is caused by the physical world and our attachment to it Judaism has varied ideas about the devil, but usually identify him as an evil spirit or a metaphor Christianity and Islam both believe that Satan is a fallen angel or angelic creature who was guilty of pride.

In Christianity the angel wanted to be as great as God In Islam the angelic Jinn wanted to be greater than man What are your thinking on the topic of satan?

#Satan #Devil #Explained

What Does Hell Look Like?Když vidím slovo “peklo”, jaké obrazy to ve mě vyvolává? Nejčastější odpovědi asi budou oheň, kostlivce, zlý duchové, červená barva. A možná přijde i na mysl sám Satan. Když se vyobrazuje peklo, je to vždy s těmito prvkami, které popisují místo. Ale proč? Jak jsme se k tomu bodu dopracovali?

Je potřeba se vrátit k základní myšlence pekla. Koncepce pekla nebo nějakého podsvětí existoval ve většině náboženství a mytologií nejrůznějších kultur. Ale já se chci zaměřit na peklo z pohledu židovství a křesťanství. Kolem 8 století pr. Kr. Bible Židů neboli Starý zákon odkazoval na posmrtný život jako Šeol.

V překladu to znamená hrob nebo místo smrti Šeol byl popisován jako bezútěšná temná jáma kde mrtví setrvávali ve stavu tiché existence, Očekávali vzkříšení těla, kdy spravedliví budou bydlet v Boží přítomnosti a zlí budou prožívat muka I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, probudilo kvůli tobě přízraky všech vojevůdců země.

Všechny krále pronárodů přimělo vstát ze svých trůnů. Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: „Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben! Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů.“ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

V 1 století po Kr. se v novém Zákoně popisuje Ježíš peklo jako věčný oheň “Ghenna”. “Ghenna” je existující údolí nacházející se za hradbami Jeruzaléma Králové toto údolí používali k obětování dětí. Později se stalo skládka, kde oheň neustále plál. Ježíš použil tuto známou prokletou lokalitu jako názorný obraz posledního soudu zlých

Kde bude pláč a skřípání zubů. Ghenna je konečným místem, kde tělo a duše jsou sjednoceni, aby zde na věky byli odděleny od Boha. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.

V mnoha variantách textu, je slovo peklo lze nahradit slovem Gehenna. V knize Zjevení se píše Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.

Právě v těchto biblických textech nalézáme původ našich představ o pekle. Jsou plné děsivých obrazů, ale většina popisů jsou záměrně ponechána v mlze a někdy se přímo protiřečí. Nechci tím diskreditovat Písmo. Vyzývá čtenáře, aby se popral s neznámým. Je nám, řečeno, že peklo je neuhasitelný oheň,

A zároveň je úplnou temnotou, přičemž oheň dává světlo. Jak se to dá zkloubit? Zákony pekla nám nedávají smysl. Oni nemají dávat smysl. Mají být spíše odstrašující, drtit naše duše, než aby poskytli pochopení našim smrtelnému rozumu. Tyto mlhavé obrazy, které nám biblické texty dávají dávají prostor pro interpretaci.

A jsou dva umělci, které zásadně ovlivnili naše představy o peklu Dante Aleghieri a Hieronymus Bosch Bylo to na počátku 14 století, kde italský básník Dante vydal své dílo Božská komedie. Filosofie této epické básně je směs biblických prvků, nauky katolické Církve, mytologie a tradice se středověkými a islámskými kořeny.

Výsledek je báseň v první osobě, která popisuje protagonistu Dante na jeho pomyslné cestě posmrtným životem peklo, očistec a nebe. V první části díla se peklo popisuje jako jako 9 soustředěných kruhů v zemi každá postupně se menšící. A každá představující stupňující se zlo. Hříšníci jsou trestáni dle jejich činů.

Scéna vrcholí ve středu země, kde Satan je drží v otroctví. Předpeklí, chtíč, obžerství, chamtivost, hněv. kacířství, násilí, podvod a zrada John CIardi, americký básník překladatel Danteho díla Božská komedie, říká “Zákon Danteho pekla je zákon symbolické odplaty. Jsou potrestány podle toho, jak hřešili. Například v 8 kruhu kouzelníci ve smyslu věštce

Astrology a další žliprorokové kteří zneužívali své duchovní schopnosti, aby zkoumali budoucnost, mají nyní svých tělech své hlavy přetočené a jsou nuceny chodit pozpátku, a to po celou věčnost. jak jsem nakláněl hlavu ještě více, jsem viděl, že každý úžasně vypadal zkřivený mezi bradou a hrudníkem. jejich tváře se krčily směrem k jejich zadkům

A byli nuceni chodit pozpátku, protože dopředu neviděli. John Ciardi připomíná tedy ti, kteří se snažili proniknout do budoucnosti nevidí ani před sebe. Na zemi se snažili předstihnout čas a proto musí věčně kráčet pozpátku. A protože čarodějnictví je deformací Božího zákona, tak jsou těla čarodějů deformována v pekle. Na přelomu 15 a 16 století

Nizozemský malíř Hiernymus Bosch oživil peklo ve svých nádherných groteskách o pekle. Poprvé v díle Poslední soud. A později v Zahradě pozemských slastí. Tyto obrazy vznikli v době Reformace, kdy laici začali pro sebe interpretovat Slovo Boží a už nespoléhali na Církev jako prostřednici. I Bosch nalezl tuto novou nezávislost a

Opustil biblickou verzi pekla, která představovala ohnivé tresty a zatracení. Místo toho vymyslel podzemní bojiště plné děsivých surrealistických tvorů, které měli zálibu v mučení křehkých hříšníků. Bosch maloval monstra se lví hlavou ovládající meče, ptačí muže neustále zvracející kostky ženy roztrhané psy muže znásilněné démony. Výsledkem je bezútěšný portrét chaosu a utrpení neskutečného rozsahu.

Bosch ztvárňuje peklo tak děsivě, že je horší než naše nejhorší noční můry. Od počátku filmu na konci 19. století peklo bylo populárním tématem. Na jedné straně se jednalo o náboženské filmy, které představovali peklo z duchovního hlediska: filmy představující zničující izolace pekla, nekonečné temnoty, nebo prohra ďábla v Utrpení Kristovo…

Či film z roku 1911 o Dantovo Infernou. Tento film nádherně oživuje noční můru, kterou představuje Dantovo peklo. s strašidelnými obrázky a pomocí barevného tónování zdůrazňující 9 kruhů pekla vedoucí dolů až na dno, kde najdeme Satana, který pojídá Jidáše. Jiné filmy se pojali peklo z hlediska emocí.

V tomto případu se peklo stává místem sebereflexe. V konfrontaci s peklem se protagonisté zamýšlí nad svou morálkou, svými touhami a svou hříšností, za účelem změny života. V dalších filmech je peklo hrozbou, která má přijmout hlavního protagonistu dojít ke smíření a obrácení.

Jsou také filmy, ve kterých se jak hlavní protagonista, tak sám ďábel zdráhají převzít odpovědnost za vedení pekla. V tomto filmu je peklo představováno jako osobní vězení, přesahující jejich největší strachy. Tato komedie podává překvapivý pohled na peklo, jako místo, kde člověk nemůže utéct před představami svých nejhorších nočních můrách.

Peklo z perspektivy emocí se soustředí na vnitřní konflikt. Peklo z fyzické perspektivy se soustřeďuje na vnější konflikt. Bolest, utrpení, mučení, zkáza… Proto se fyzická perspektiva pekla často představuje v horror filmech nebo alespoň v scifi či fantasy filmech s prvky horroru. V těchto filmech, peklo je ohnivou hrozbou; definitivní protivník.

Naši hrdinovou mohou přitom vstupovat do pekla, kde bojují o přežití. Jako v těchto filmech. Nebo se to může týkat pekla, které vstupuje do našeho světa. Hrdinové přitom náhodou narazí na brány pekla jako v těchto filmech nebo se jedná o osobu, která je personifikací pekla v podobě Satana, padlého anděla, démona,

Který opouští peklo, aby pokoušel naše hrdiny. Například v těchto filmech. Peklo bylo vyobrazeno v desítkách filmů, ale nemyslím si, že je lepší interpretace než ve filmu “Jak přicházejí sny”. A to zejména proto, že zahrnuje všechny 3 typy muk: duchovní, duševní a fyzické. Nepřítomnost Boha, trápení kvůli oddělení od milovaných osob

A bizarní formy trestu jako tzv. moře tváří. Film “Jak přicházejí sny” je téměř moderním převyprávěním Danteho “Inferna”. Prožijeme cestou peklem s průvodcem strašlivé pekelné stoky plnými unikátními tresty Peklo je mnohotvárné Místo bolesti, nepochopitelného utrpení Místo, které představuje naše nejhorší strachy a noční můry Místo, které lze různě interpretovat a vnímat.

#Hell

What If We Proved The Devil Was Real? | UnveiledWhat If We Proved the Devil? For many, the devil is the embodiment of true evil. A terrifying and ancient, ever-present force existing in the shadows of humanity, orchestrating all the terrible things that have happened and ever will happen.

But what if this malevolent being wasn’t just the stuff of stories, but instead a real-world, accepted entity? This is Unveiled, and today we’re answering the extraordinary question; What if we proved the Devil? Are you a fiend for facts? Are you constantly curious?

Then why not subscribe to Unveiled for more clips like this one? And ring the bell for more fascinating content! Throughout theology, faith and cultural history, the exact identity and intention of the Devil is a complex and thorny issue. And various figures have assumed the title, without necessarily deserving it.

Take Hades, the Lord of the Underworld in ancient Greek mythology… He’s usually presented as the worst of the worst, but he’s only really there to watch over the souls of the dead and isn’t an explicitly evil figure. In fact, according to some representations, the Devil himself wasn’t actually evil at

First – but his evilness set in when he was cast out of heaven as a “fallen angel” after disagreements with God. Now, he mainly serves to tempt humanity into making selfish, dishonest and generally bad decisions – which, from some perspectives, means that the devil actually exists so that

Humankind can remain pure, by resisting his schemes. Many interpret the Devil’s first appearance in the Bible as when he takes the form of a serpent to convince Eve to eat the apple from the Tree of Knowledge, which she does,

Turning humankind into a race of sinners all the way up until the crucifixion of Jesus Christ. At other points, the Devil goes by Satan, a title originally given to the ruler of hell, otherwise known as the archangel of death Samael in Jewish texts.

But, in the three thousand years since the Old Testament was first written, the Devil has morphed many, many times, from a figure more simply in charge of punishing those who give in to sinful temptation, to the ultimate personification of evil itself.

So, given that there are so many conflicting ideas about who or what he is and why he even exists, how could the devil ever be explicitly proven? Well, if he plays to type, then he’s actually far more likely to just plain reveal himself than, say, God would be.

After all, making himself known to potential sinners, or appearing at times of extreme hardship, is kind of his “thing”. But, if he did suddenly show, then it could also, adversely, reaffirm the faith that millions of people have in God as well.

With proof of the ultimate evil, the belief that there’s also a supreme good would naturally strengthen. That said, proof that the devil exists might also be seen by some as the final confirmation that God doesn’t, or at least that God isn’t supreme, isn’t all-powerful and all-forgiving,

But can in fact be challenged – this is otherwise known as the Problem of Evil. Regardless, if the Devil (as well as Hell) was shown beyond doubt, back on plain old Planet Earth there’d be mass hysteria. In amongst the existential crises that millions of people would likely be experiencing after

Confirmation of a higher power, the terrible threat of eternal damnation and endless torture would now be confirmed – leaving people to decipher exactly what that means for their own lives… And placing all new, urgent meaning on defining the parameters of precisely what sends you to hell, and what doesn’t.

We’d see huge ethical questions debated as a matter of fact, but with widespread disagreement on what those facts are – seeing as the meaning of the devil would still rely on interpretation. The confusion and chaos could quickly trigger a major crime wave, with people throwing caution

To the wind, convinced that for one reason or another the devil will target them anyway. Of course, if the Devil’s appearance also confirms the existence of an overriding God, then there’d be no major cause for concern and humanity could still make it through the pearly gates.

Elsewhere, the Devil in real life could have a severe impact on law, order and justice all over the world – with even convicted criminals now able to blame the actual devil, in a bid to claim they’re not accountable for their actions. Already, people have used this defence with some degree of success.

Take the infamous “The Devil Made Me Do It” murder case in 1981, where Arne Cheyenne Johnson killed his landlord, blamed demonic possession, was found guilty of first-degree manslaughter but not murder, and served a shortened sentence of five years in prison. Johnson’s controversial case obviously played out without categorical evidence that the devil exists…

But, if Satan really stood among us we’d likely see lots more crimes justified as the devil’s work, and a probable collapse of the criminal justice system as lawyers scramble to find a way to prove whether or not a criminal really was influenced by the fallen deity who now definitely is real.

And it’s not as though we could simply call the devil to the stand to testify, given that he’s characterised – among other things – as persuasive, manipulative and untrustworthy. And so, with the devil at our door and hell on our doorstep, perhaps there’d be only

One solution; we’d need to somehow eliminate Satan, and in so doing stop all bad things from ever happening again. It’d be a tall order, but with the Devil out in the open it’d no longer feel such a massive leap to actually go to war with him.

United by the ultimate in common enemies, the world’s militaries could stage a global effort to rid humanity of its greatest and most dangerous villain. Could he ever be defeated, though? And could our armies ever match his? It’s hard to believe that anything, even an arsenal of nuclear weapons, could kill the Devil outright…

More likely we’d wind up eradicating ourselves in the crossfire, probably as part of our opponent’s cunning plan. Having inspired continent-wide battlefields of bloodshed and violence, we could also assume that the now-confirmed devil would bring with him plenty of other dangerous demons and nightmarish monsters – including vampires.

They’re pop culture powerhouses nowadays, but the vampire myth can be traced as far back as the story of Lilith, Adam’s first wife according to some texts, who becomes the consort of Samael, aka Satan. So, if the devil’s real, then vampires probably are too, and who knows what else!

Ouija boards are suddenly viable, and crucifixes are desperately weaponised as the end of days apparently draws near. If Satan truly showed himself, humanity would struggle to comprehend it at first, then struggle to adapt, and finally, possibly, fall into his trap. And that’s what would happen if we proved the Devil.

What do you think? Is there anything we missed? Let us know in the comments, check out these other clips from Unveiled, and make sure you subscribe and ring the bell for our latest content.

#Proved #Devil #Real #Unveiled

What The Devil ACTUALLY Looks LikeLucifer, Satan, Father of Lies, Prince of Darkness…the Devil goes by many names, and almost all of them sound like Scandinavian heavy metal bands. In Christian religious writings, the Devil is a fallen angel that rules over hell. So what does the Devil actually look like?

And is it even possible to make a video about Satan and Christianity without offending a whole bunch of people? Well, we sent our world-class team of researchers through a portal to hell to find out. [Said as an aside:] We expect them back any day now.

Most Christians today have an image of the Devil as a red, horned creature. But what does the Bible actually say about the fallen angel that became Satan? Well, surprisingly, not a whole lot. In fact, the Bible alludes to the fact that the Devil doesn’t have a specific physical form at all.

In essence, the Bible describes the Devil as a spirit being with no physical form. When the book refers to angels – of which the Devil is a fallen one – it refers to them as spirits. Furthermore, since Satan is depicted as a master of deception and manipulation, he,

She, or them – we will use the traditional historical “he” for the purposes of this video – can apparently take many forms. And what better disguise is there for manipulation purposes than appearing as a beautiful angelic being? In 2 Corinthians 11:14, the passage reads “and no marvel; for even Satan fashions

Himself into an angel of light.” Many Christians believe that the first time the Devil appears in the Bible is early on, in Genesis 3. According to your one aunt who disapproves of you living with your girlfriend, the serpent

That tricks Adam and Eve into falling from grace is the Devil, or at least possessed by the Devil. This is taken from a line in Revelation 20:2 that says, “he seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for a thousand years.”

This unfortunate reference would go on to give a bad reputation to snakes everywhere. Well…the poison doesn’t help either. Nor does the movie “Anaconda”. However, some modern scholars dispute that the Devil took the shape of a snake. Or, again, even that the Devil was that important in the Bible at all.

Henry Ansgar Kelly, a UCLA professor who published “Satan: A Biography”, believes our current interpretation and image of Satan is all wrong. According to Kelly, not only is Satan not nearly as important or ubiquitous in the Bible as most Christians currently believe, but he’s also not such a uniformly evil character,

And certainly not the antithesis of God. In the 45 books that make up the pre-Christian scriptures, Kelly only counts three direct references to Satan. That’s about as often as you’d mention the weird barista at your local coffee shop in a biography of your life.

Furthermore, in these books, Satan’s job “is to test people’s virtue and to report their failures”, according to Kelly. Even when the word Lucifer appears in the bible, Kelly explains that Lucifer was latin for “light-bearer”, and is unlikely to be a reference to Satan.

Rather, it’s the name the book gives to various other entities, such as Venus and the morning star. So any description of Lucifer can’t be used as an accurate assessment of the Devil’s appearance. Going back to Adam and Eve, Kelly believes the Revelations passage that casts Satan as a serpent is mistranslated and misunderstood.

“Nobody in the Old Testament – or, for that matter, in the New Testament either – ever identifies the serpent of Eden with Satan.” Christian philosophers of the second and third centuries were the ones who originally attributed all these references to Satan, as they considered him a figure of great importance.

If all that is true, then where did our ugly, horned, horrifying vision of the Devil come from? Turns out, a lot of it was due to one pissed off Italian literary genius named Dante Alighieri. Dante, as those who were at least partially awake in World Literature classes know, wrote

“The Divine Comedy” between 1308 and 1320. The narrative poem, now considered one of the best works of literature in history, was divided into three parts: Inferno, Purgatorio, Paradiso. Because a lot of Italian really is just about adding O’s to English words, these mean, as you may have guessed: hell, purgatory, and paradise.

Therefore, the book included a lot of descriptions of the Devil. In Dante’s “Inferno”, the Devil is grotesque. He is a giant, winged demon, frozen in ice up to his chest, trapped in the center of hell. In Dante’s disturbing vision, Satan has three heads, each with a pair of bat wings under each chin.

To top it all off, his three mouths are always chewing on the following historical figures: Judas Iscariot, Marcus Junius Brutus, and Gaius Cassius Longinus. Judas was, of course, the disciple that betrayed Jesus, Marcus Junius Brutus was of “et tu, Brutus?” Caesar-killing fame, and Cassius was the guy that started the Caesar-killing plot along

With him. As gross as this vision of the Devil sounds, Dante’s version of the Father of Lies was a little more pathetic than in other descriptions. Dante envisions Satan as a slobbering, wordless demon subject to the same terrifying punishments of hell he is doling out.

Furthermore, Dante emphasizes that Satan once used to be beautiful until he rebelled against God. A line from the poem states, “Were he as fair once, as he now is foul”. Another medieval book, the Codex Gigas, also has very detailed images of the Devil.

Codex Gigas, which means “Giant Book”, is also nicknamed “The Devil’s Bible”. Given that the tome weighs a staggering 165 pounds, we actually think that “Giant Book” is the more accurate of the two names. We have also never been so grateful for Kindles.

Throughout the several, several, hundred pages of the book, the devil is depicted with a greenish face bearing red horns, eyes, and claws. This comes closer to our modern image of the Devil. But according to some scholars, it turns out Christianity also borrowed bits and pieces

From other religions and belief systems to fill in the Bible’s blanks. Bernard Barryte has curated an exhibit titled “Sympathy for the Devil” at Stanford’s Cantor Arts Center, which somehow escaped the notice of Mick Jagger’s legal team. Barryte says, “bits and pieces from lots of now-defunct religions got synthesized:

The cloven feet from Pan, the horns from the gods of various cults in the near east.” This image was highly popular in the 15th and 16th centuries, which depicted the Devil as the sworn enemy of Christianity and of all mankind. A horned, furry beast, barely human in appearance.

As we dive further in, the research shows that the image of the Devil, besides being influenced by important literary and artistic works of each era, changed along with the interpretation of what the Devil symbolized. For example, John Milton’s work “Paradise Lost” drew Satan as a sad figure deserving of pity.

This depiction, combined with the effects of the French and American Revolution, led to images of the Devil as a more human character. As Barryte says, “people interpreted the figure less as a demonic creature and more as a heroic rebel against the oppression of the paternal god.”

At this point in time, many Christians wanted to remove the superstitious elements of their religion altogether, considering them a bit backwards. Therefore, this new more human look for the Devil suited them just fine. By the 19th century, Goethe’s “Faust” leaned into the image of the Devil as a sly, cunning manipulator.

At this point, the image of Satan switches to a more weasley-looking trickster. Many bronze statues of this era depict him as a thin, drawn, frequently hunched over man with pointed features One thing many depictions share in common is the color red.

That’s usually a theme for images of Satan, which makes sense as he rules over a place where fire is eternally burning and people are bleeding from being tortured. Some Christians believe that the Devil still occasionally walks the Earth, presenting himself in the form of demonic possessions.

Popular shows and cartoons show him carrying a trident and wearing a red cape. A few last-minute, ahem, “sexy” Halloween costumes depict him in a red bodysuit and horns, wearing nothing much else at all, and prone to being fined for public intoxication.

Nowadays, many works of art depict the Devil as embodied by a person, or institution, right here on Earth. The Devil has been depicted as a tailor sewing Nazi uniforms in Jerome Witkin’s “The Devil as Tailor”, or even as a red-clad papal figure next to a bloody woman in “Heaven and Hell”.

We will not be showing that second image in this video, and trust us, your brain cells will thank us for that. In fact, as corruption and sex scandals came to light regarding the Catholic Church, it became common to depict the Devil as existing within the church itself, or at least its important figureheads.

Whether drawn by religious Christians or non-religious artists, as society moves more towards addressing issues and injustices right here on Earth, the concept of the Devil appears more and more in human form. Brutal dictators, genocidal psychopaths, and serial predators are all seen as evil to the point of non-comprehension.

Aka…”they have the Devil inside them.” However, the concept of an evil spirit, religious or otherwise, is hardly unique to Christianity. Most cultures and religions around the globe have a being similar to “the Devil”, and each has its unique take on what this spirit may look like.

Islamic mythology speaks of a demonic creature below the level of angels and devils called the Jinn, a spirit that can take human or animal form. They live in inanimate objects and are responsible for mental illnesses, destruction, accidents, and other maladies. In English we know them as…genies.

Clearly, Disney sanitized this creature a bit for its movies. In many Caribbean countries, their folklore speaks of evil spirits known as Jumbees. These Jumbees come in all different shapes and sizes, and carry different intentions as well. In Guyana, native people speak of the Massacooramanis, a large, excessively hairy man-like creature

That boasts a sharp set of teeth protruding from its mouth. He always lives in rivers, where he drags boats into the water and feasts on the men inside. The Moongazer, on the other hand, comes out only during the full moon.

He looks like an extremely tall, slim, muscular man who straddles a road and stares at the moon. Anyone who tries to pass the road underneath him instantly gets crushed to death. And really, if you see a naked 8-foot tall creature straddling a road and try to pass

It anyway, your death might be a little bit on you. The most terrifying spirit of all is the Dutchman Jumbee. It unfortunately makes sense that indigenous and Black Caribbeans would name the most horrifying demon after the colonizers that enslaved and slaughtered them.

These Jumbees are said to be the spirits of Dutchmen who killed and buried slaves. They reside in Dutchman trees, and if anyone climbs these trees, the Dutchman will make them horribly ill, break their bones, or even kill them. Some of the strangest looking devils in the world might be the Baku of Japan.

According to Japanese legends, the gods created the Baku with all the leftover parts they had after completing the rest of the animal kingdom. In one manuscript, the Baku is said to have an elephant’s trunk, rhinoceros’ eyes, an ox’s tail, and a tiger’s paws.

Other illustrations show it with an elephant’s head and tusks, claws, a hairy body, and horns. The Baku isn’t necessarily all bad. Children in Japan would call on the Baku to come eat their nightmares. However, the legends warned that people who called on the Baku too often would make the

Creature too hungry, and it would end up eating their dreams, hopes, and desires, leaving their life empty and miserable. So the next time you dream that you are naked in class and forgot to study for the past four years of school while your crush points and laughs at you…maybe just deal with it

On your own. The Devil has taken many shapes throughout both Christian history, and in whatever analogous demonic form he takes in cultures around the world. Frequently, the Devil changes appearance depending on beliefs of the time, holding a mirror to

What role religion is playing in society during each era rather than having one fixed appearance. Now that you hopefully have a good grasp on how to identify the Devil and various other demons, as well as several images to fill your nightmares tonight – remember, don’t

Call on the Baku unless you really need it – check out some of our other stories and legends on The Infographics Show!

#Devil

A brief history of the devil – Brian A. PavlacSatan, the beast crunching sinners’ bones in his subterranean lair. Lucifer, the fallen angel raging against the established order. Mephistopheles, the trickster striking deals with unsuspecting humans. These three divergent devils are all based on Satan of the Old Testament,

An angelic member of God’s court who torments Job in the Book of Job. But unlike any of these literary devils, the Satan of the Bible was a relatively minor character, with scant information about his deeds or appearance.

So how did he become the ultimate antagonist, with so many different forms? In the New Testament, Satan saw a little more action: tempting Jesus, using demons to possess people, and finally appearing as a giant dragon who is cast into hell. This last image particularly inspired medieval artists and writers,

Who depicted a scaled, shaggy-furred creature with overgrown toenails. In Michael Pacher’s painting of St. Augustine and the Devil, the devil appears as an upright lizard— with a second miniature face glinting on his rear and. The epitome of these monster Satans appeared in Italian poet Dante Alighieri’s “Inferno.”

Encased in the ninth circle of hell, Dante’s Satan is a three-headed, bat-winged behemoth who feasts on sinners. But he’s also an object of pity: powerless as the panicked beating of his wings only encases him further in ice. The poem’s protagonist escapes from hell by clambering over Satan’s body,

And feels both disgust and sympathy for the trapped beast— prompting the reader to consider the pain of doing evil. By the Renaissance, the devil started to assume a more human form. Artists painted him as a man with cloven hooves and curling horns inspired by Pan, the Greek god of the wild.

In his 1667 masterpiece “Paradise Lost,” English poet John Milton depicted the devil as Lucifer, an angel who started a rebellion on the grounds that God is too powerful. Kicked out of heaven, this charismatic rebel becomes Satan, and declares that he’d rather rule in hell than serve in heaven.

Milton’s take inspired numerous depictions of Lucifer as an ambiguous figure, rather than a purely evil one. Milton’s Lucifer later became an iconic character for the Romantics of the 1800s, who saw him as a hero who defied higher power in pursuit of essential truths, with tragic consequences.

Meanwhile, in the German legend of Doctor Faust, which dates to the 16th century, we get a look at what happens when the devil comes to Earth. Faust, a dissatisfied scholar, pledges his soul to the devil in exchange for bottomless pleasure. With the help of the devil’s messenger Mephistopheles,

Faust quickly seizes women, power, and money— only to fall into the eternal fires of hell. Later versions of the story show Mephistopheles in different lights. In Christopher Marlowe’s account, a cynical Doctor Faustus is happy to strike a deal with Mephistopheles. In Johann Wolfgang van Goethe’s version,

Mephistopheles tricks Faust into a grisly deal. Today, a Faustian bargain refers to a trade that sacrifices integrity for short-term gains. In stagings of Goethe’s play, Mephistopheles appeared in red tights and cape. This version of the devil was often played as a charming trickster— one that eventually paraded through comic books,

Advertising, and film in his red suit. These three takes on the devil are just the tip of the iceberg: the devil continues to stalk the public imagination to this day, tempting artists of all kinds to render him according to new and fantastical visions.

#history #devil #Brian #Pavlac